Thông báo chốt danh sách cổ đông, để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi điều lệ công ty.

01/12/2016

Kính gửi:   Quý Cổ đông - Công ty cổ phần Tràng An
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tràng An trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Quy định về quản trị Công ty đại chúng như sau:
  1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: 16h00’ ngày 7/12/2016
  2. Thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 12/12/2016 đến 16h ngày 22/12/2016
  3. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tràng An.
  4. Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:
    Tài liệu lấy ý kiến sẽ được gửi cho cổ đông từ ngày 12/12/2016 theo phương thức bảo đảm đến địa chỉ mà cổ đông đăng ký tại Công ty. Trường hợp thư bị thất lạc, Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại:
VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
Địa chỉ: Lô CN6- KCN Thạch Thất-Quốc Oai, Hà Nội
 
Phiếu biểu quyết gửi về sẽ được niêm phong và lập biên bản kiểm phiếu theo đúng quy định.
Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo! 
 

 

Các tin bài khác