Tờ Trình số 34 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần Tràng An

07/12/2016

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
 
  • Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
  • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
  • Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty đại chúng;
  • Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An.
Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và phù hợp với Quy định về Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:
  • Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Quy định về quản trị Công ty đại chúng (theo Phụ lục đính kèm).
  • Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.
Trân trọng!
 

HĐQT  (Đã ký)

Các tin bài khác