Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tràng An

 

Ông Đỗ Ngọc Khanh

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

 

Ông Đỗ Hoài Nam

Phó Tổng giám đốc