TB về việc chôt Danh sách chi trả cổ tức 2017

15/04/2018

Kính gửi Quý Cổ đông,

 

-         Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
-         Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Tràng An.
Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tràng An trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức 2017 như sau:
  • Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Tràng An.
  • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
  • Mệnh giá: 10.000 đồng.
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2018
Trân trọng thông báo./.

Các tin bài khác