Cổ Đông

Tờ Trình số 34 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần Tràng An

07/12/2016
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN   Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và ...