Cổ Đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông, để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi điều lệ công ty.

01/12/2016
Kính gửi:   Quý Cổ đông - Công ty cổ phần Tràng An Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tràng An trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội ...

Tờ Trình số 34 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần Tràng An

07/12/2016
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN   Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và ...